Smittevern LBK

Postet av Lambertseter Bryteklubb den 6. Aug 2020

16. november: Byrådet utvider den sosiale nedstengingen


Byrådet har besluttet å forby innendørs fritidsaktiviteter og breddeidrett for ungdom.  

Dette gjelder foreløpig til 1.desember 

 • Forbud mot innendørs organiserte fritidsaktiviteter for ungdom mellom 13 og 19 år. Det innebærer at aktiviteter i for eksempel kor, korps, teater, speider, dans og organisasjoner må opphøre. Forbudet vil ikke gjelde barn i barneskolealder.
 • Forbud mot innendørs breddeidrett for ungdom mellom 13 og 19 år. Det innebærer at treninger før alle over 13 år må opphøre. Forbudet vil ikke gjelde barn i barneskolealder eller utendørsidretter. Forbudet vil heller ikke gjelde de som driver med toppidrett, men er under 20 år.
 • Ellers gjelder fortsatt smittevernregelerna under.Lambertseter bryteklubb er svært opptatt av at de til enhver tid gjeldende smittevernregler følges. Vi desinfiserer både matter og utstyr fortløpende. 

Klubben ber alle medlemmer å gjennomføre Idrettens koronavettkurs.

https://www.lambertseterbryteklubb.no/p/55078/idrettens-koronavettkurs

De tre hovedprinsippene for å redusere smittespredning er:

 • Syke personer eller personer med symptomer skal holde seg hjemme. Det vil si at personer med selv milde luftveissymptomer ikke møter til trening. Hvis en i husstanden har bekreftet covid-19, kan ikke utøver delta på trening.

Det vil være personer med symptomer som er mest smittsomme (spesielt ved hosting og nysing), og det meste av smitteoverføringen skjer rundt tidspunkt for innsykning. Symptomer på covid-19 kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. De hyppigst beskrevne symptomer på covid-19 er i starten halsvondt, forkjølelse og lett hoste, i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter og diaré kan også forekomme. Om lag 8 av 10 voksne personer har kun milde symptomer. Hos barn er antagelig denne andelen enda høyere.

 • God håndhygiene er viktig, og det vil være plassert antibac i lokalet som samtlige må benytte både før og etter trening. 
 • Selv om 1-meters regelen er opphevet for barn- og ungdom opp til 20 år vil vi anbefale at utøverne forsøker å begrense kontakt mellom personer utenom trening. 


Smittevern

Oppmøte vil være utenfor hallen. 

Alle må registreres  grunnet eventuelt smittesporing. 

Hallen vil til alle døgnets tider være låst. 

Så viktig at alle møter i tide!

Husk full vannflaske(det vil ikke være mulighet til påfyll)

Det er ikke lov og bruke dusjer, badstue, kjøkken. 

Foreldre og øvrig publikum(maks 20stk)

 vil kun ha mulighet til å følge treningene fra 3 etage.

Fra og med 23 august skal det begrenses mest mulig med publikum til stede i haller eid av Oslo kommune. Etter samtale med BYM ser vi det derfor nødvendig å stenge helt for publikum på alle partier for barn fra skolealder. En foreldre pr. barn på brytelek (4-6år) kan fortsatt se på trening fra tribune forutsatt at de er registrert gjennom Vipps.


https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/oslo-idrettskrets/dokumenter/bruk-av-kommunale-anlegg_hosten-2020-oslo.pdf 

Ofte stilte spørsmål vedrørende korona

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19

https://bryting.no/2020/05/28/apning-for-trening-i-barne-og-ungdomsidretten-klubbene-kan-komme-igang/

https://bryting.no/2020/06/23/ytterligere-gjenapning-av-barne-og-ungdomsidretten-fra-1-august/ 

Bruk av Oslos kommunale idrettsanlegg
Gjeldende fra og med 09.11.2020 kl. 24:00


 Fra og med mandag 9. november kl. 24:00 (natt til tirsdag 10.november) stenges all breddeidrett for voksne (20 år og oppover).

Det er kun den organiserte idretten for barn og unge under 20 år som kan benytte kommunens idrettsanlegg til trening. Alle arrangementer i form av kamper, cuper, turneringer o.l. må avlyses og kan ikke avholdes på de kommunale idrettsanleggene. Dette gjelder foreløpig frem til mandag 30. november.

Toppidrett som staten har åpnet opp for, kan gjennomføres i henhold til de retningslinjer som foreligger for eliteidrett. Forbudet mot innendørsarrangementer medfører imidlertid at konkurranser i form av kamper o.l. som foregår innendørs må gjennomføres uten publikum. For toppidrettsarrangementer utendørs med publikum er det ingen nye begrensninger. Det er fortsatt slik at det ikke kan være flere enn 200 personer til stede samtidig når arrangementet er utendørs.

 

Regler for gjennomføring av trening for barn og unge

Antall personer må begrenses i størst mulig grad, spesielt i anlegg hvor flere treninger pågår parallelt. 

 • Det anbefales at det ikke er publikum tilstede på treninger.
 • Det oppfordres til å følge kommunens påbud om bruk av munnbind innendørs på idrettsanlegg der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand. 

Under trening i idrettshallene gjelder følgende:

 • Syke personer skal holde seg hjemme
 • Grupper skal bestå av maksimalt 20 personer.
 • Gruppene skal holdes adskilt. Det er likevel tillatt at to grupper på 20 stk. benytter én hallflate, så lenge hallflaten deles med skillevegg eller kjegler etc. I haller hvor det er mulig å dele hallflaten inn i tre deler ved bruk av skillevegg, kan det være 20 stk. per del.
 • Det oppfordres til å minimere bruken av garderober.
 • Gruppene skal ikke benytte samme garderobe.
 • Så langt det lar seg gjøre skal gruppene benytte ulike innganger.
 • Der gruppene må benytte samme inngang, skal grupper som trener parallelt unngå å starte/slutte på samme tidspunkt. Dette for å hindre at gruppene blandes på vei inn/ut av anlegget.
 • Det er ikke tillatt med opphold i foaje, vrimlearealer eller lignende.
 • Det er ikke ønskelig med tilskuere under trening.
 • Styrkerom skal holdes stengt og ikke benyttes.
 • Bruk av kontorer/møterom skal begrenses til et minimum.

   

Under trening i idrettsparkene gjelder følgende: 

 • Syke personer skal holde seg hjemme
 • Selv om det ikke er etablert en konkret øvre grense for antall personer som kan oppholde seg i en idrettspark, er det alle klubbers ansvar å begrense dette antallet. Dette avhenger for eksempel av mulighetene for å skille grupper i garderober og ved å benytte forskjellige innganger.
 • Det er ikke ønskelig med tilskuere under trening.
 • Bruk av klubbhus med fellesarealer og kontorer/møterom skal begrenses til et minimum.

Lokale forhold avgjør hvor mange personer det faktisk og praktisk er fornuftig å ha en idrettspark.

Det er kun organisert idrettsaktivitet som skal bedrives i idrettsparkene. Det tilrettelegges ikke for egenorganisert aktivitet. 

I anlegg/idrettsparker der flere idrettsflater er plassert sammen er det spesielt viktig å begrense antallet personer. Desto større idrettspark, desto mer restriktiv bør man være. Det er viktig at alle samarbeider om dette slik at mengden personer begrenses til et minimum.  
 

Ansvarsforhold

Anleggsdrifter har ansvar for å melde ifra til Bymiljøetaten og/eller Oslo Idrettskrets hvis grupper eller klubber bryter med gjeldende regler og fortolkninger. 

Ved utfordringer, ta kontakt med Bymiljøetaten eller Oslo idrettskrets.
 

Renhold

I Oslo kommunes anlegg har Oslo kommune, i samarbeid med anleggsdrifter, hovedansvaret for generelt renhold av anlegget.

Hver enkelt treningsgruppe har et spesielt ansvar for å sikre personlig smittevern og sikker gjennomføring av egen aktivitet.
 

Registrering av oppmøte og smittesporing

For at eventuell smittesporing skal kunne gjennomføres på en effektiv måte er det et krav om registrering av oppmøte på alle treninger.

Aktivitet

Ansvarlig

Trening

Hver enkelt treningsgruppe

 
 Det er ikke alltid like lett å holde oversikt over hvem som bestemmer hva. Følgende er en oppsummering av de viktigste aktørene:

Hvem

Hva

Hvorfor

Helsedirektoratet

Nasjonal veileder for idrett

Nasjonale bestemmelser – likt for hele landet

SærFORBUND

Veileder for særidrett

Konkrete råd og tips om avvikling av aktivitet i den konkrete særidretten

Oslo kommune og Smittevernoverlegen i Oslo

Tolkning og bestemmelser for Oslo og kommunale anlegg

Har ansvaret for smittesituasjonen i Oslo kommune

 

Ikke alle detaljer er gjengitt i dette skrivet, så alle oppfordres å lese både den nasjonale veilederen Smittevern for idrett (covid-19) og de ulike særidrettenes veiledere.

I enkelte tilfeller kan det være et motsetningsforhold mellom kildene nevnt over. Hvis dette er tilfelle er det Oslo kommune og smittevernoverlegens tolkninger som gjøres gjeldende. Derfor kan enkelte også oppleve at reglene i Oslo kommune er noe strengere enn i andre deler av landet.

Det er også viktig å huske at Oslo kommune har myndighet til å innføre strengere restriksjoner enn de nasjonale bestemmelsene og særidrettenes veileder hvis situasjonen tilsier dette. Enkeltanlegg kan bli stengt på kort varsel.Oppdatert informasjon rundt Korona

Postet av Lambertseter Bryteklubb den 1. Apr 2020

Styret i Lambertseter har i dag avholdt styremøte online.

Det har blitt diskutert mulighetene for oppstart av mindre treningsgrupper ute.

Foreløpig har vi kommet frem til at vi velger å avvente situasjonen til over påske.

Det er ventet ytterligere informasjon fra FHI og regjeringen i påskeuken.


Klubben vurderer løpende situasjonen rundt Korona og kommer med oppdatert informasjon etter behov.


Mailadresse som gjelder for spørsmål rundt dette:
post@lambertseterbryteklubb.no

For Lambertseter bryteklubb
Styreleder
Per Christian AsplundLambertseter bryteklubb avlyser all aktivitet i regi av klubben til og med påske.

Postet av Lambertseter Bryteklubb den 11. Mar 2020

Lambertseter bryteklubb avlyser all aktivitet i regi av klubben til og med påske.

Dette innebærer all trening, kamp, arrangementer, møter og annen aktivitet hvor flere personer møtes. Klubben gjør dette som et forebyggende tiltak for å redusere spredning av Koronaviruset. Beslutningen gjelder fra og med torsdag 12. mars og fram til og med påskeferien.

Klubben vurderer løpende situasjonen rundt Korona og kommer med oppdatert informasjon etter behov.

Oslo Idrettskrets anbefaler stans av organisert idrett i Oslo

https://www.idrettsforbundet.no/…/anbefaler-stans-av-all-i…/

Mailadresse som gjelder for spørsmål rundt dette:
post@lambertseterbryteklubb.no

For Lambertseter bryteklubb
Styreleder
Per Christian AsplundInnkalling til årsmøte i Lambertseter bryteklubb 2020

Postet av Lambertseter Bryteklubb den 6. Feb 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Lambertseter bryteklubb. 

Årsmøtet avholdes 11.mars 2020 kl 18:30 i klubbens lokaler (Feltspatveien 19, 1155 Oslo).

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 26. februar 2020 til Lambertseter bryteklubb, Feltspatveien 19, 1155 Oslo, og/eller til post@lambertseterbryteklubb.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på [beskriv hvordan dokumentene blir tilgjengelig klubbens internettside (www.lambertseterbryteklubb.no) og klubbens Facebook side. Ta kontakt med styret dersom det er ønskelig å få tilsendt saksdokumentene per epost. 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Lambertseter bryteklubb] i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Lambertseter bryteklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se NIFs lovnorm gjeldende for Lambertseter bryteklubb. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes på post@lambertseterbryteklubb.no.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret  Forslagsskjema til årsmøte 2020.docx