Sportslig Plan LBK

Arbeidet med sportslig plan for Lambertseter bryteklubb (LBK) er en kontinuerlig prosess i sportslig utvalg(SU). Ansvarlig for revidering av Sportslig Plan i LBK er Sportslig Leder (SL) og Styret i LBK.Formålet med Sportslig plan for Lambertseter bryteklubb (LBK) er å nedfelle felles rammer, målsetninger og retningslinjer for trenere, lagledere, foreldre og brytere i LBK.

Den skal være et verktøy trenerne og lederne i klubben kan bruke for å få en lik tankegang og kontinuitet i treningsarbeidet.
            Sportslig utvalg(SU)                                                          

 • - Sportslig leder er ansvarlig at:
 • - Utse et sportslig utvalg bestående av hovedtrenere , oppmenn eller medlemmer med relevant erfaring og kompetanse. 
 • - Sørge for en skriftlig rapport fra det hovedtrener innhentes ved generalforsamling.
 • - Representere klubben mot krets og region om sportslige saker
 • -   Reiser blir planlagt og gjennomført innenfor budsjetterte rammer


 •   Sportslig utvalg er ansvarlig for:                                                                                                       
 • - Samarbeide med andre klubber
 • - Samarbeide med skoler i bydelen                                                      
 • - Kostholdsveiledning
 • - Antidoping arbeid
 •  - Gjennomføringen av prinsipprogrammet for den sportslige
 •  virksomheten.
 •  - All informasjon vedr. den sportslige virksomheten
 •  - Utvikle rammeplanen for de sportslige aktivitetene for alle partiene sammen med hovedtrener
 •  - Terminliste
 •  - Utarbeida forslag til ukeplan 
 •  - Løpende oppfølgning av den enkelte trener
 •  - Rekruttering og utdanning av trenere (kurs)
 •  - Rekruttering og utdanning av dommere


Oppmannen:

 • Ansvar for det sosiale
 • Ansvar for foreldregruppa 
 • Ansvar for jul og sommeravslutning
 • Være kjent med stevneplan
 • Koordinere kjøring ved stevner, turer.
 • Holde orden på kamplisterHovedmål og prinsipper

 

 Barnebryting (6-12 år)

 Mål:

 LBK ønsker å kunne gi et godt tilbud til alle barn uansett ferdighetsnivå.

 Lek og moro – etablere et fellesskap.

 Få oppfølging/utvikle basisferdigheter.

 Ulik treningsmengde ut fra interesse, og ulike utfordringer på trening ut fra nivå og modning

 Fokus på den sosiale og brytemessige utviklingen, ikke på resultatet

 Minimum 1 felles møte i måneden for trener/oppmenn for alle årgangene.

  At alle barn gis oppmerksomhet fra trener(ne) og alle barn er like verdifulle

 

 

 

 

Ungdomsbryting (13-23 år):

Overgangen fra barnebryting til ungdomsbryting kan være utfordrende. Utøvere utvikler seg ulikt både fysisk og brytemessig. Resultater blir for mange viktigere. Hovedfokus er uansett å utvikle brytere og skape treningsglede. Dette må kommuniseres ut til både trenere, utøvere og foreldre.

 Mål:

 LBK ønsker å kunne gi et godt tilbud til all ungdom uansett ferdighetsnivå.

 Vi skal gi utøverne våre best mulige forutsetninger til å bli gode brytere 

– vi skal legge forholdene til rette for at alle skal få utvikle seg i LBK.  

 Vi skal arbeide for å beholde flest mulig, lengst mulig og samtidig gjøre disse best mulig

 Hospitering både på egne partier og andre klubber skal brukes som et aktivt virkemiddel for stimulere og utvikle brytere.

 Minimum 1 felles møte i måneden for trener/oppmenn for alle årgangene.

 

 

 Trenere:

 Trenerkompetanse: Vi ønsker å fokusere på behovet for trenerkompetanse på de ulikenivåene/alderstrinnene

  Vi skal være aktive i utviklingen av trenerkompetansen klubben innehar, gjennom

regelmessige trenerforum

  Trenerkompetanse og hjelpemidler

For å oppnå god ferdighetsutvikling og nå de sportslige målene, må vi ha et tilstrekkelig antall kompetente trenere og ledere. LBK skal derfor arbeide systematisk for å gi et kompetansetilbud til de som er involvert i LBKs sin aktivitet.

LBK har som en av målsettingene i sin aktivitet at:

 Trenere i barnebryting skal:

 Minimum gjennomført NBFs trenerutdannelse del 1 

 Skrevet under trener-avtale med LBK

 Trenere i ungdoms/junior/senior brytning skal:

 Gjennomført NBFs trenerutdannelse

 Skrevet under trener-avtale med LBK

 

Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse.

 

Norges bryteforbund tilbyr et bredt spekter av kurs. LBK ønsker å oppmuntre trenere og ledere i klubben ti å ta kurs. Ta kontakt med SU om du kunne tenke deg å ta trenerutdannelse.


TRENER I KLUBBEN SKAL BIDRA TIL:

 • Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren
 • Positive erfaringer med trening og konkurranse
 • Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap
  • Treneren skal gjøre sitt ytterste for å bygge gode relasjoner. Bryter-bryter, men også trener-bryter.
 • At utøvere skal kunne drive idrett i andre avdelinger
 • Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere, oppmenn og foreldre
  • Foreldre må bli en del av treningen (på riktig måte!!!). 
   • Barna skal ikke presses av foreldre
   • Foreldre vet ofte ikke hva målet til barna er (foreldrenes mål er ofte noe annet enn barnas).
    • Jo mer foreldre presser barna, jo større sjanse er det for at barna dropper ut.
    • Noen er der fordi de synes det er gøy å være der å bryte med venner, andre er der for å bli verdensmestre. 

  • Treneren tar seg så mye som mulig av treningslyst, han/hun skal vite hva målet til barna er og vet hvordan treningslyst kommer.
 • Representant og formidler av klubbkultur. Vær et godt forbilde.
 • Møt presis og godt forberedt til hver trening
  • Starte hver trening med å fortelle hva som skal skje
  • Det skal være en plan
 • Som trener er du veileder, inspirator og motivator
 • Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine
 • Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelse av treningen
  • Bryterne skal føle eierskap til sin egen treningshverdag (sammen med trenere). 
   • Planlegge sammen
    • Hvor mye?
    • Når?
    • Hva er personlig mål?
 • Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren
 • Vis god sportsånd og respekt for andre
 • Trener skal være bevisst på å gi alle utøverne oppmerksomhet
  • Barna skal føle seg sett
  • Barnas mestringsfølelse kommer ikke av hva de andre klarer, det kommer av hva treneren gir tilbakemelding på. Både hva de er gode på, men også hva de kan øve på.
  • Som trener og/eller lagleder behandles alle brytere som selvstendige individer, og vi skal interessere oss for, snakke med og utvikle hver enkelt ut ifra deres mål.
  • Treners holdninger skal bygge på forståelse og gjensidig tillit og respekt.
   • Det kreves ikke tillit og respekt, det fortjenes.
  • Bryternes mangler kompenseres med en positiv innstilling til den det gjelder.
  • Stimuler selvtillit. Dette ansporer til større engasjement. Dårlig selvtillit hemmer og blokkerer for egen og klubbens utvikling.
  • Vær sjenerøs med ros, vi får mer ut av hver enkelt bryter ved å støtte enn ved å kritisere eller straffe.
 • Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter
 • Treneren skal være med på å styrke det sosiale blant barna
 • Treneren skal være dop og rusfri og være et forbilde i arbeidet mot doping og rusmisbruk.
 • Trener skal ha nøkler til klubbhuset og være sistemann som forlater stedet
  • Bryterrom, styrkerom og garderober skal være ryddet før klubben forlates.
 • Trener fører oppmøte
  • I tillegg skal trener fremme klubbens aktiviteter utenom trening og stevner.
 • Ved brann og andre akutte tilfeller der oppmenn eller styret ikke er tilstede er det trener som er ansvarlig for å sikre stedet og at personer blir ivaretatt på best mulig vis. 
 • Trener deltar på stevner der utøvere fra partiet er påmeldt 
 • Avvik som går på helse, miljø og sikkerhet skal meldes til oppmann og/eller styreleder avhengig av forholdes karakter

 

 

INNHOLDET I TRENINGEN SKAL VÆRE PREGET AV:

 

 • En målrettet plan
 • Progresjon i opplevelse og ferdigheter
 • Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser
 • Effektiv organisering
 • Saklig og presis informasjon
 • Kreative løsninger
 • Fleksibilitet ved problemløsning
 • Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon med bryterne, foresatte, oppmenn og styret.

 

Rekruttering

 • Det skal oppmuntres til deltakelse i flere idretter så langt som mulig
 • LBK skal være en attraktiv klubb for barn/ungdom i bydelen
 • Vi skal ikke aktivt hente bryter fra andre klubber

 

 

Trening og konkurranser

INFORMATION FOR BYTTE MELLOM ULIKE PARTIER I LBK.

BAKGRUNN:

LBK er en breddeklubb hvor alle som ønsker å bryte skal få mulighet til dette. Samtidig ønsker klubben å satse på å bli god å legge til rette for individuell utvikling for alle uansett ferdighet og alder.  

Med god menes her:

• Gode til å utvikle ferdigheter hos den enkelte bryteren.

• Ha et system hvor vi ivaretar de som ønsker å trene mye, gjennom ekstratilbud. Ekstratilbud kan være hospitering /bytte på/til et annet parti.

 

KJØREREGLER:

For å få til disse målsetningene må klubben ha noen kjøreregler som brytere, foreldre, trenere og ledere må forholde seg til:

1. Enhver bryter tilhører i utgangspunktet et parti i sitt årskull. (Noen historiske unntak finnes).

2. Brytere fra 6 til 10 år tilhører knøtt/bryteskole.

3.  Året man fyller 11 år tilhører både jenter og gutter hovdepartiet.

4. Skillet mellom barne og ungdoms bryting går det året man blir Gutt/Pike/15 (13år).

5. Ingen trenere/ledere har eierskap til noen brytere. Når klubbens trenere og sportslige ledelse (sportslig utvalg) finner det riktig ut i fra sportslige, sosiale eller andre grunner, kan klubben i samråd med bryter (og foreldre dersom utøveren er under 16år) flytte en utøver fast opp til et parti i et alderstrinn over.

 

6. LBK skal i tillegg til sikre trygge omgivelser tenke enkeltindivid. Med dette menes at klubben har et uttalt mål om å hjelpe flest mulig brytere til å oppleve idrettsglede og mestring. For å nå dette målet må trenerne hele tiden være mer opptatt av å gi utøverne et totaltilbud som er best for den enkelte bryteren.

 

7.I henhold til LBKs sine treneres arbeidsrutiner skal det foregå kommunikasjon mellom trenerne i de ulike aldersgruppene. Dette både for at man skal kjenne hverandres brytere og der igjennom bedre kunne vurdere behovet for hospiteringer/bytte av parti.

 

8.Før en permanent flytting skal skje bør/skal utøvere hospitere i nivå over i minimum 1 mnd en gang per uke og hvor trenere i begge partier i felleskap gir en endelig innstilling til SU. Hospitering og flytting skjer i samråd med foreldre og utøver og koordineres av SU.

 

Rammeplan for sportslige aktiviteter

 

Trenere/SU er forpliktet å bruke NBF utviklingstrapp som veiledning i rammeplanen. 

Regler for uttak til stevner

Det er trener som er bestemmende med hensyn til hvem som blir tatt ut til å delta til stevner. Trener skal sammen med oppmann ta ut de aktuelle brytere. Trener skal ta ut brytere til stevner som er kvalitetsmessig riktig, i forhold til bryterens kvalitet. Det er en plikt for trener å ta hensyn til dette for at vi ikke gir bryterne for store utfordringer uten å være klar til det. Trener skal også bidra til å ivareta utøvernes helse.

Følgende kriterier må være oppfylt:

Nasjonale stevner

 • Bryter må ha gyldig lisens, medlemskap og treningsavgift.
 • Treningsfremmøte og treningsdisiplin.
 • Det er en forutsetning at man deltar på de organiserte treningene for å kunne delta i stevner. Jo høyere opp i klassene man kommer, jo viktigere blir treningsfremmøte i forhold til stevnedeltagelse. Utøvere i LBK skal prioritere å delta i egne stevner samt i stevner som holdes i kretsen.
 • Trener og oppmenn skal sette opp en foreløpig stevneplan for året. Dette gjøres i løpet av sommeren, og leveres utøvere når sesongen starter på høsten.

Stevner i Norden / Internasjonale stevner

 • Bryter blir tatt ut på bakgrunn av treningsfremmøte og deltagelse i nasjonale stevner. Det er viktig å delta i de nasjonale stevnene for å kunne delta i kvalitetsstevner ellers i Norden/internasjonalt.
 • Egenandel for stevner med store reisekostnader vil bli fastsatt av stevnebudsjett ansvarlig. LBK som klubb ønsker flest mulig utøvere med til stevner, men stevnebudsjett ansvarlig skal også ta hensyn til økonomi når det gjelder utakk.
 • Skader, skolegang, militæret skal trener ta hensyn til. Dette skal tale til utøvernes fordel.


Treneren vil alltid oppmuntre barna til å delta på stevner, men det er helt frivillig.

Det er individuelt hva slags vinner instinkt den enkelte utøver har, men den

beste læring er stevner