Deltagelse på stevner

Lambertseter Bryteklubb deltar ofte på stevner både lokalt, nasjonalt og Internasjonalt.


Trenerene vil alltid oppmuntre barna til å delta på stevner, men det er helt frivillig.

Er du helt ny i bryting så er det egne klasser hvor nybegynnere møter hverandre. Etterhvert som man lærer mer går man over i klasser med høyere nivå. Frem til og med det året man fyller 10 år kåres alltid begge bryterene som vinnere og det brukes ikke poengtavle. Frem til den alderen skal barna konsentrere seg om å prøve å få til grep og lære seg hva som gir poeng.

Til høyre finner du oversikt over de ulike klassene i bryting.

Under kan du se et klipp fra et stevne LBK deltok på for noen år tilbake for å få et lite innblikk i hvordan det er å være med på stevne. Samt en liten video om om "the little wrestler" som har en fin tilnærming til det å være med på stevner.

Norges bryteforbunds retningslinjer og sanksjonsreglement for laveste alderstrin

Brytestevner for vår yngste utøvere, bryteskoleelver og knøttebrytere, er viktig for å styrke rekruttering til brytesporten og skape mestringsglede hos de yngste. Hvordan stevnene praktiseres er viktig for å oppnå dette.

I NBFs sin lover og nasjonale tilleggsbestemmelser er få spesifikke regler for hvordan brytekamper mellom brytere i bryteskole-, knøtt- og nybegynnerklassene skal gjennomføres. Viktigst er et Norges idrettsforbunds barneidrettsregler skal følges.

Det er dermed åpent for skjønn hos arrangørene av praktisk gjennomføring av stevner for våre yngste brytere. Vi ser at gjennomføring av stevner for bryteskole, knøtt og nybegynnerklassene varierer en god del rundt om i landet. Flere har pekt på behov for klarere retningslinjer, inklusive barne- og idrettsansvarlige i Norges idrettsforbund.

NBF ser derfor behov for å klargjøre enkelte retningslinjer for gjennomføringen av stevner for bryteskole- og knøttestevner.
 Generelt
 For de fleste vil treningsutbytte og mestringsglede øke når treningene kombineres med stevnedeltagelse, men det forutsetter at stevnene legges opp på barns premisser.

Aldersgruppene som bryteskole. Knøtt og nybegynner er regulert i våre tilleggsbestemmelser hvor det heter:

"I nasjonale stevner kan det inviteres til konkurranser i egne bryteskole- og nybegynnerklasser i tillegg til aldersgruppene i § 4 (dvs. 11 år og eldre).

Bryteskole defineres som brytere som er innenfor aldersgrensene til knøttebrytere og som ikke har vært bryter mer enn ett år. Brytere som er innenfor definisjonen til bryteskole står fritt til å delta i ordinære knøtteklasser.

En nybegynner defineres som brytere som er innenfor øvrige aldersgrupper og som ikke har vært bryter mer enn ett år. Det er anledning til å slå sammen alderskategorier i nybegynnerklassene, dog ikke i strid med reglene for startberettigelse i § 3 (dvs. barneidrettsreglene). Brytere som er innenfor definisjonen til nybegynnere står fritt til å delta i ordinære bryteklasser."

Vekt og veiing
 Det er meget uheldig om trenere, ledere, foreldre eller andre voksne oppfordrer barn til å regulere vekt. Spesielt uheldig er det overfor bryteskole og knøtt. Barn i disse klassene deltar på stevne kun for å utfordre seg selv og lære av praktiske kamperfaringer.

Vektklassene for de yngste er satt opp for å sikre at bryterne møter motstandere på om lag samme størrelse, for dermed å gi begge best muligheter for læring. Bryteskoleelever og knøttebrytere trenger ikke veies ved hvert stevne, men skal veies minimum en gang i halvåret

Forbudte Grep
 I tillegg til de vanlige forbudte grep, sier NBFs nasjonale tilleggsbestemmelser følgende;
 "Grepet Hode-i-klemme er forbudt i nybegynner, bryteskoleog knøtt."


 Kampen
 Man bryter etter vanlige bryteregler definert av det internasjonale bryteforbundet (UWW).

I kamper mellom bryteskoleelever og knøtter ber vi om at følgende tilpasninger praktiseres:
 • Kampen gjennomføres med 2 runder på 1 minutt. Normalt sett bør bryterne bryte tiden ut uansett stilling, men kampen kan avsluttes om det er for stor forskjell på bryterne.
 • Ved fallsituasjoner bør dommerne ikke vente på ett korrekt fall. Dommeren skal markere fall som vanlig og fortsette kampen i stående: Det skal ikke deles ut poeng for fall.

Dommerne skal gi poeng for å vise hvilke grep som er vellykkede og ikke. Poenggivning vil slik ha en læringsfunksjon.

Det skal ikke kåres vinnere ved kamper i bryteskole, knøtt og nybegynnerklassene.
 Det skal heller ikke føres poeng på poengtavle. Dette for å unngå at det implisitt kåres vinnere i kampen.

Antrekk
Det oppfordres til å benytte vanlig bryteantrekk, men det meste av idrettsantrekk kan godkjennes. Det er dermed ikke ett krav at utøveren skal ha bestemte brytesko eller brytedrakt.

Dersom vi som klubb har to deltakere som møtes i konkurranse, skal det skje uten trenere i hjørnet. Hovedtrener skal i slike tilfeller sette yngre brytere som «trenere». Det skal ikke kastes challenge på stevner hvor dette er en del av reglementet.


 Stevnedeltagelse

Dette dokumentet er en spesifisering av Barnerettighetene og barneidretts-bestemmelsene i forhold til Bryteaktivitet for barn.

Spesielt er det lagt vekt på bestemmelser om reisevei til konkurranser og andre arrangementer. Kortest mulig reisevei tar hensyn til to faktorer:

1. Reisetid skal minimeres i forhold til aktiviteten
 2. Kostnadene bør holdes så lave som mulig i barneidretten

Dokumentet erstatter ikke Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett.

Det vil ikke bli gitt dispensasjoner til disse bestemmelsene.
 
 Reisevei til konkurranser

NBF er opptatt av at intensjonen om kortest mulig reisevei ivaretas for barn som konkurrerer.

Det er likevel en utfordring å begrense denne da norske Bryteklubber er godt spredt og spesielt i distriktene. Vi ønsker derfor å komme med følgende presiseringer:

• Arrangementer defineres som lokale når de avholdes innenfor idrettskretsen som utøverens klubb tilhører. Begrepet kan også omfatte arrangementer i andre idrettskretser dersom reisevei hit er lik/kortere enn til arrangementer i egen idrettskrets.

• Arrangementer defineres som regionale når de avholdes innenfor Bryteregionen som utøverens klubb tilhører. Begrepet kan også omfatte arrangementer i andre regioner dersom reisevei hit er lik/kortere enn til arrangementer i egen region. NBF har i denne sammenheng valgt å definere to regioner. Region nord til å være alle klubber nord for Trøndelag og region syd, resten av landet.

Disse definisjonene tar hensyn til nærliggende naboklubber som normalt vil adskilles av grenser for Idrettskrets eller Bryteregion. Intensjonen om begrensing av reisevei ivaretas med dette på en god måte samtidig som at utøverne får mulighet til å konkurrere utenfor egen klubb.

Begrepene ‘lokal’ og ‘regional’ er relatert til geografisk beliggenhet og ikke hvem som arrangerer konkurransen.
 
 
 U8, Aldersgruppen 6-8 år 
 Utøverne kan delta i lokale stevner og aktiviteter, primært i egen klubb. Det viktigste for Bryteforbundet er at det skapes stor aktivitet lokalt i klubben. Dessverre er det store geografiske forskjeller. Innenfor begrepet lokale stevner vil dette kunne bety stevner i egen klubb eller krets. Andre steder må klubbmiljø reise over kommune eller fylkesgrenser for å kunne delta på et «lokalt» stevne. Generelt ønsker NBF at klubbene arrangerer stevner så nært barnas lokalmiljø som mulig og primært innen egen brytekrets. Opptil tre ganger i året kan barn få delta i et «nasjonalt» arrangement. Det SKAL søkes godkjenning fra NBF for denne type deltagelse, minimum en måned forut for planlagt stevne. Intensjonen med denne presiseringen er at utøvere som bor på steder med begrenset lokalt stevnetilbud, skal kunne delta på stevner.

U10, Aldersgruppen 9-10 år 
 Utøverne kan delta i regionale konkurranser. I Bryteregion Nord utvides det definerte området til å omfatte konkurranser i naboland hvis disse ligger i sammenlignbar reiseavstand som konkurranser i regionen. Det SKAL søkes godkjenning fra NBF for denne type deltagelse, minimum en måned forut for planlagt stevne
 Utøvere i U10 kan delta i U12-konkurranser i regionale stevner. Utøverne kan ikke delta i mesterskap (NM, Nordisk etc.)

U12, Aldersgruppen 11-12 år 
 Utøverne kan delta i åpne nasjonale konkurranser og åpne konkurranser i andre nordiske land, samt i Barentsregionen. Utøverne kan ikke delta i mesterskap (NM, Nordisk etc.). Norske utøvere skal forholde seg til norske bestemmelser også når de deltar i stevner i våre naboland. Det vil si at utøvere skal delta i åpne konkurranser og ikke konkurranser som krever kvalifisering

Denne spesifiseringen er godkjent av NIF september 2018 og er en prøveordning på 2 år og den vil deretter evalueres

For Norges Bryteforbund

Rolf Røtnes
 Generalsekretær

Sanksjonsreglement for brudd på Barneidrettsbestemmelsene i Norges Bryteforbund

§1 Innledning

På Idrettstinget 2015 ble følgende tatt inn i barneidrettsbestemmelsene:

«Særforbund plikter å innta sanksjonsbestemmelser for brudd på barneidrettsbestemmelsene i eget kamp- og konkurransereglement, herunder hjemmel til å ilegge bøter til idrettslag og til å frata utøvere retten til å delta i konkurranser. Sanksjonene skal være i samsvar med NIFs lov § 11-2. Ved gjentatte eller alvorlige brudd på bestemmelsene, skal saken anmeldes til NIFs domsutvalg.»

Forarbeidene til bestemmelsen lyder:

«Overtredelser av barneidrettsbestemmelsene bør primært løses gjennom informasjon og dialog i idrettslagene. Praksis viser imidlertid at dette ikke alltid er tilstrekkelig. Alvorlige eller gjentatte brudd på bestemmelsene bør alltid påtales til et domsorgan. For øvrig bør det enkelte særforbund håndheve bestemmelsene gjennom eget kamp- og konkurransereglement. NIFs lov § 11-2 legger da begrensninger på hvor strenge sanksjoner som kan ilegges. Særforbundene må derfor vedta egne bestemmelser som gir hjemmel for å sanksjonere ved brudd på barneidrettsbestemmelsene.»

§2 Virkeområde

(1) Dette reglementet gjelder ved overtredelse av Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett (NIFs barneidrettsbestemmelser). Sanksjonsreglementet er gitt med hjemmel i NIFs lov §11-2.

(2) Straffesaker etter NIFs lov behandles av NIFs domsutvalg.

(3) Sanksjonsreglementet gjelder for:

a. NBF, NBFs organisasjonsledd og deres medlemmer.

b. Medlemmer som deltar på idrettsarrangement, trening eller annen idrettslig aktivitet organisert av NBF eller NBFs organisasjonsledd.

c. Medlemmer som representerer NBF eller NBFs organisasjonsledd på konkurranser eller organisert trening.

d. Trenere, lagleder, leder, teknisk delegert, funksjonær, helsepersonell eller annen person som i sammenheng med idrettsaktivitet bistår NBF eller NBFs organisasjonsledd eller på annen måte deltar i den idrettslige aktivitet.

e. Person som har forpliktet seg til å følge NBFs eller NBFs organisasjonsledds regler eller vedtak, herunder sanksjonsreglementet og NIFs barneidrettsbestemmelser.

§3 Vilkår for at sanksjoner kan ilegges

(1) For å kunne ilegge sanksjoner må person eller organisasjonsledd, jf. § 1 (3), ha brutt NIFs barneidrettsbestemmelser. I tillegg må det foreligge forsett eller uaktsomhet. For at sanksjoner skal kunne ilegges et organisasjonsledd må en som har handlet på vegne av organisasjonsleddet ha utvist skyld. Manglende kjennskap til idrettens regelverk eller bestemmelser gitt i medhold av dette, er ikke sanksjonsbefriende eller sanksjonsnedsettende.

(2) Medvirkning rammes.

(3) Forsøk likestilles med fullbyrdet forgåelse, dog slik at forsøk kan sanksjoneres mildere.

§ 4 Sanksjoner

Sanksjoner som kan anvendes er:

1.      Irettesettelse

2.      Bot oppad begrenset til kr 5000 pr. person og kr 25 000 pr. organisasjonsledd

3.      Tap av plassering/resultat/poeng

4.      Tap av rett til å delta i konkurranser og organisert trening (utelukkelse) på inntil tre måneder fra deltakelse i et bestemt tidsrom eller et bestemt antall konkurranser. Utelukkelsen kan begrenses til deltakelse i konkurranser. Utelukkelsen kan besluttes slik at den helt eller delvis sones i terminfestet konkurransesesong.

§5 Avgjørelsesmyndighet

Sanksjonen avgjøres av NBFs sanksjonskomitè, med evt bistand fra NBFs styre og administrasjon

§ 6 Rett til varsling

(1) Så vel enkeltpersoner, klubber, kretser og grenkomiteer kan varsle om brudd på NIFs barneidrettsbestemmelser.

(2) Når forbundsstyret eller sanksjonskomiteen finner grunn til det, kan de selv ta opp et forhold til behandling.

§ 7 Frister

Varsel må inngis innen 14 dager etter at den berørte parten ble eller burde ha blitt kjent med forholdet. Sanksjonskomiteen kan likevel behandle et varsel som er inngitt etter fristen forutsatt et det foreligger særlige grunner. Varselet skal sendes skriftlig til forbundsstyret ved administrasjonen.

§ 8 Saksbehandlingen

(1) Sanksjonskomiteen skal snarest sende en kopi av varselet til den varselet gjelder med en svarfrist på inntil 3 uker. Gjelder varselet en klubb tilskrives klubbens styreleder med kopi til klubbens styre. Gjelder varselet et medlem over 18 år tilskrives medlemmet. Er medlemmet under 18 år tilskrives også foresatte.

(2) Vedkommende skal ved utsendelsen gjøres oppmerksom på at saken kan bli avgjort på grunnlag av varselet dersom svar ikke gis innen den fastsatte fristen.

(3) Enhver sak skal undergis en forsvarlig behandling, og avgjøres så raskt som mulig. Forbundsstyret kan innhente tilleggsopplysninger, men bare de bevis som foreligger i saken og som begge parter er gjort kjent med og er gitt anledning til å uttale seg om, kan legges til grunn for avgjørelsen.

(4) Avgjørelsen må begrunnes skriftlig.

(5) Ingen i sanksjonskomitéen kan være med på forberedelsen av saken eller avgjørelsen dersom det foreligger særlige grunner som er egnet til å svekke tilliten til dennes habilitet, jf. NIFs lov § 2-8.

§ 9 Underretning om vedtaket og ikrafttredelse

(1) Melding om avgjørelse og begrunnelsen for denne skal sendes den/de saken gjelder. Samtidig skal underretning gis om at avgjørelsen er endelig og ikke kan påankes.

(2) Sanksjonen trer i kraft fra den dato sanksjonskomiteen fattet avgjørelsen, med mindre komiteen bestemmer noe annet.


Klasser for de minste barna og eldre nybegynnere:

Bryteskole:

Du melder deg alltid på klassen bryteskole om du er ny i bryting og man deltar i denne klassen typisk det første året man går på bryting. Denne klassen kan man gå i fra 7 år og til og med det året man fyller 10 år.

Knøtt:

Denne klassen går også i fra 7 år og til og med det året man fyller 10 år. Men denne klassen er for de som har litt mer erfaring og er klar for større utfordringer. Snakk med treneren før du melder på i denne klassen.

Nybegynner

Er du ny i bryting og eldre enn 10 år kan du delta i klassen nybegynner. Da vil du møte andre nybegynnere i samme aldersgruppe.

Aldersbestemte klasser:

G/P12

Her deltar du det året du fyller 11 år og det året du fyller 12 år. Det er premiering ut i fra plassering. Det er også anledning til å delta i Landsstevne (uoffisielt Norgesmesterskap) hvor alle de beste i Norge deltar.

G/P15

Her deltar du det året du fyller 13,14 og 15 år. Det er premiering ut i fra plassering. Det er også anledning til å delta Norgesmesterskap.

Ungdom

Her deltar du det året du fyller 16 og 17 år (Startberettiget fra 14 år)

Junior

Her deltar du det året du fyller 18,19 og 20 år (Startberettiget fra 15 år)

Senior

Her deltar du det året du fyller 20 år (Startberettiget fra 16 år)Trykk her for full oversikt over alle vektklasser.

 LBKs regler for uttak til stevner

Det er trener som er bestemmende med hensyn til hvem som blir tatt ut til å delta til stevner. Trener skal sammen med oppmann ta ut de aktuelle brytere. Trener skal ta ut brytere til stevner som er kvalitetsmessigst riktig, i forhold til bryterens kvalitet. Det er en plikt for trener å ta hensyn til dette for at vi ikke gir bryterne for store utfordringer uten å være klar til det. Trener skal også bidra til å ivareta utøvernes helse.

Følgende kriterier må være oppfylt:

Nasjonale stevner

 • Bryter må ha gyldig lisens, medlemskap og treningsavgift.
 • Treningsfremmøte og treningsdisiplin.
 • Det er en forutsetning at man deltar på de organiserte treningene for å kunne delta i stevner. Jo høyere opp i klassene man kommer, jo viktigere blir treningsfremmøte i forhold til stevnedeltagelse. Utøvere i LBK skal prioritere å delta i egne stevner samt i stevner som holdes i kretsen.
 • Trener og oppmenn skal sette opp en foreløpig stevneplan for året. Dette gjøres i løpet av sommeren, og leveres utøvere når sesongen starter på høsten.

Stevner i Norden / Internasjonale stevner

 • Bryter blir tatt ut på bakgrunn av treningsfremmøte og deltagelse i nasjonale stevner. Det er viktig å delta i de nasjonale stevnene for å kunne delta i kvalitetsstevner ellers i Norden/internajonalt.
 • Egenandel for stevner med store reisekostnader vil bli fastsatt av stevnebudsjett ansvarilg. LBK som klubb ønsker flest mulig utøvere med til stevner, men stevnebudsjett ansvarilg skal også ta hensyn til økonomi når det gjelder utakk.
 • Skader, skolegang, militæret skal trener ta hensyn til. Dette skal tale til utøvernes fordel.

Praktisk informasjon stevner:

Påmelding til stevner skjer her på siden under stevner og arrangementer. Husk å oppgi riktig klasse og vekt. Enkelte stevner er det innveiing før stevne startet, andre stevner er listene satt opp ut i fra påmeldingen.

Møt opp i god tid og gi beskjed til oppmann eller trener at du er på plass.

På stevne er det normalt oppmann som tar ansvar for å hente lister fra sekretæriatet med kampnummerene. Det er ikke fastsatt på forhånd hvilken matte barna skal bryte på så følg med når det begynner å nærme seg ditt kampnummer.

Lykke til på stevne!!!Tallin Open

LBK deltar også på stevner i utlandet og i 2019 var vi på et av verdens største brytestevner som avholdes i Tallin.


LBKs regler om deltagelse på turer og stevner

 • Utøver er til enhver tid pliktig til å rette seg etter turledernes instrukser.
 • Utøveren har selv ansvar for å møte presis til alle avreiser og arrangementer inkl. måltider.
 • Det er ikke lov til å nyte alkohol eller andre rusmidler på turen. Beruselse godtas ikke.
 • Alle må holde orden på sine saker. Vis omtenksomhet for de andre som bor sammen med deg.
 • Det er viktig for trivsel og sikkerhet å holde sammen. Gå alltid minst to og to, og hold alltid lederne orientert om hvor du er.
 • Du er ansvarlig for å være tilbake til avtalt tid/sted.
 • Kjøp og bruk av produkter som ikke tillates kjøpt eller brukt av utøvere i Norge må ikke kjøpes i utlandet (gjelder også piratkopier av merkevarer.Dette kan medføre politianmeldelse fra landets myndigheter og høye bøter!

Brudd på reglene medfører utestengelse for resten av turneringen, alvorlige episoder kan leda til ekskludering permanent eller i kortere/ lengre periode iht. NIFs lover paragraf 10-6 .


Ta med europeisk helsetrygdkort. Alle bør ha reiseforsikring i tillegg.

Utøvere under 13 år må medbringe minst en forsatt ved stevnedeltakelse hvor det er overnattning.


 LBKs regler for uttak til stevner

Det er trener som er bestemmende med hensyn til hvem som blir tatt ut til å delta til stevner. Trener skal sammen med oppmann ta ut de aktuelle brytere. Trener skal ta ut brytere til stevner som er kvalitetsmessigst riktig, i forhold til bryterens kvalitet. Det er en plikt for trener å ta hensyn til dette for at vi ikke gir bryterne for store utfordringer uten å være klar til det. Trener skal også bidra til å ivareta utøvernes helse.

Følgende kriterier må være oppfylt:

Nasjonale stevner

 • Bryter må ha gyldig lisens, medlemskap og treningsavgift.
 • Treningsfremmøte og treningsdisiplin.
 • Det er en forutsetning at man deltar på de organiserte treningene for å kunne delta i stevner. Jo høyere opp i klassene man kommer, jo viktigere blir treningsfremmøte i forhold til stevnedeltagelse. Utøvere i LBK skal prioritere å delta i egne stevner samt i stevner som holdes i kretsen.
 • Trener og oppmenn skal sette opp en foreløpig stevneplan for året. Dette gjøres i løpet av sommeren, og leveres utøvere når sesongen starter på høsten.

Stevner i Norden / Internasjonale stevner

 • Bryter blir tatt ut på bakgrunn av treningsfremmøte og deltagelse i nasjonale stevner. Det er viktig å delta i de nasjonale stevnene for å kunne delta i kvalitetsstevner ellers i Norden/internajonalt.
 • Egenandel for stevner med store reisekostnader vil bli fastsatt av stevnebudsjett ansvarilg. LBK som klubb ønsker flest mulig utøvere med til stevner, men stevnebudsjett ansvarilg skal også ta hensyn til økonomi når det gjelder utakk.
 • Skader, skolegang, militæret skal trener ta hensyn til. Dette skal tale til utøvernes fordel.