Løpende opptak hele året på alle partier.


Vi følger Oslo skolens terminplan og har treningsfri i skoleferier.Vi ønsker alle vel møtt til trening!

                                                                            

Vi tar inn nye brytere gjennom hele sesongen. Nye brytere får trene gratis de 3 første treningene.


Foreldre og øvrig publikum

 vil kun ha mulighet til å følge treningene fra 3 etage eller kjøkkenet
 HOSPITERING /BYTTE MELLOM ULIKE PARTIER I LBK.

BAKGRUNN:

LBK er en breddeklubb hvor alle som ønsker å bryte skal få mulighet til dette. Samtidig ønsker klubben å satse på å bli god å legge til rette for individuell utvikling for alle uansett ferdighet og alder.  

Med god menes her:

• Gode til å utvikle ferdigheter hos den enkelte bryteren.

• Ha et system hvor vi ivaretar de som ønsker å trene mye, gjennom ekstratilbud. Ekstratilbud kan være hospitering /bytte på/til et annet parti.


 

KJØREREGLER:

For å få til disse målsetningene må klubben ha noen kjøreregler som brytere, foreldre, trenere og ledere må forholde seg til:

1. Enhver bryter tilhører i utgangspunktet et parti i sitt årskull. (Noen historiske unntak finnes).

2. Brytere fra 6 til 10 år tilhører knøtt/bryteskole.

3.  Året man fyller 11 år tilhører både jenter og gutter hovdepartiet.

4. Skillet mellom barne og ungdoms bryting går det året man blir Gutt/Pike/15 (13år).

5. Ingen trenere/ledere har eierskap til noen brytere. Når klubbens trenere og sportslige ledelse (sportslig utvalg) finner det riktig ut i fra sportslige, sosiale eller andre grunner, kan klubben i samråd med bryter (og foreldre dersom utøveren er under 16år) flytte en utøver fast opp til et parti i et alderstrinn over.

 

6. LBK skal i tillegg til sikre trygge omgivelser tenke enkeltindivid. Med dette menes at klubben har et uttalt mål om å hjelpe flest mulig brytere til å oppleve idrettsglede og mestring. For å nå dette målet må trenerne hele tiden være mer opptatt av å gi utøverne et totaltilbud som er best for den enkelte bryteren.

 

7.I henhold til LBKs sine treneres arbeidsrutiner skal det foregå kommunikasjon mellom trenerne i de ulike aldersgruppene. Dette både for at man skal kjenne hverandres brytere og der igjennom bedre kunne vurdere behovet for hospiteringer/bytte av parti.

 

8.Før en permanent flytting skal skje bør/skal utøvere hospitere i nivå over i minimum 1 mnd en gang per uke og hvor trenere i begge partier i felleskap gir en endelig innstilling til SU. Hospitering og flytting skjer i samråd med foreldre og utøver og koordineres av SU.

 

 

 T