Organisasjonsplan 2022-2025 

 Dokumentveileder

• Organisasjonsplanen skal gjenspeile hvordan styret skal drifte klubben i et lengre perspektiv

• I organisasjonsplanen settes hovedmålene for perioden

• Styret kan i tillegg til organisasjonsplanen utarbeide sesongplaner som knytter organisasjonens 

langtidsmål til definerte delmål og aktivitetene for å nå disse for enkelte sesonger.

• Organisasjonsplan og dens hovedformål skal godkjennes på årsmøte og styret plikter å følge de 

retningslinjer som blir vedtatt i tilknytning til behandlingen av denne

• Denne organisasjonsplanen gjelder for 2022-2025. Neste plan skal derav gjelde fra 2026-


Organisasjonsplanen

Som medlem av Norges Idrettsforbund plikter Lambertseter Bryteklubb å følge Norges Idrettsforbunds 

Lover og de tilleggsbestemmelser som blir vedtatt på Norges Bryteforbund sitt Ting. I tillegg skal klubben 

driftes etter Lambertseter Bryteklubb sine vedtekter og sittende styre plikter å sørge for at organisasjonens 

vedtekter er i henhold til Norges Idrettsforbunds og Norges Bryteforbunds Lover og at disse er behandlet 

og godkjent i klubbens Årsmøte.


Organisasjonsplanens formål er å definere klubbens profil, ambisjoner og retning i den perioden den 

omhandler. Dersom sittende styre ønsker å omdefinere innholdet i en vedtatt 

Organisasjonsplan/periodeplan så skal disse endringene behandles i klubbens Årsmøte. 


Organisasjonsplanen skal i all hovedsak være en identitetsveileder og skal sørge for kontinuitet i klubbens 

målsetninger. Hvilken drift og virkemidler som benyttes for å oppnå målsetningene er opp til sittende styre 

og kan, dersom styret ønsker det, uttrykkes i en egen sesongplan/ årsplan. Årsmøtet skal på sin side 

overvåke og kvalitetssikre at klubbens styre benytter organisasjonsplanen i sitt daglige virke.


Lambertseter Bryteklubb har valgt følgende målparametre (ikke rangert):

1) Miljø og trivsel

2) Rekruttering

3) Økonomi

4) Aktivitet

5) Sportslige resultater

6) Profesjonell drift av klubb

I Organisasjonsplanen for 2022-2025 skal man ha søkelys på følgende:


Miljø og Trivsel

Klubben skal ha som målsetning å bygge og utvikle klubb samtidig som man skal ta vare på vår historikk.


Trygghet

Trygghet skal oppleves i relasjon barn-voksne, barn-barn og mellom voksne. Alle skal føle seg inkludert og 

hvor trygget kommer som et resultat av at man kjenner hverandre. Klubben skal derfor jobbe aktivt for en 

«alle kjenner alle» kultur.


Likeverd

I Lambertseter Bryteklubb er vi alle like og vi skal sørge for at alle skal ha de samme forutsetninger for å 

oppleve en god treningshverdag der tilbudet ikke skiller mellom etnisitet, alder eller kjønn. Likevel skal man 

også anerkjenne at mengde tilbud vil variere for de forskjellige alderstrinn samt at utøvere som ønsker å 

satse skal ha mulighet til det uavhengig av deres private økonomi gitt den kapasitet som klubben har til å 

støtte.


Samhold

Klubben har hatt noen sosiale aktiviteter, men dette kan økes. Et trygt miljø skapes også ved at barn og 

voksne møtes på andre arenaer eller gjør andre aktiviteter som ikke er Bryting. Oppmenn må (når disse er 

valgt) samsnakke og lodde stemningen blant foreldre og videre oppfordre foreldre til å ta ansvar for å 

gjennomføre sosiale arrangementer. 


Planens målsetning:

1) Aktivt jobbe for å forhindre frafall. Trivsel skal på lik linje med personlig utvikling spille en rolle for 

våre utøvere

2) Styrket samhold. Vi skal bygge identitet gjennom sosiale arrangementer og identitetsbyggende 

tiltak. «Vi er LBK- Best in town»

3) Lambertseter Bryteklubb skal oppfattes som en seriøs og godt drevet klubb både i lokalmiljø, 

regionalt og på nasjonal basis og hvor gode verdier fremheves som grunnpilarer i klubbdriften.

4) All aktivitet i våre lokaler, eller på reiser med 2 eller flere utøvere skal ha fokus på trivsel og sosial 

omgang.

5) Klubben aksepterer ikke mobbing og trenere, foreldre og representanter med verv i klubben skal til 

enhver tid overvåke samspill i klubb for å forhindre at mobbing skjer. Viktig å ha med at mobbing 

kan være alt fra subtil utfrysing til fysisk vold. Mobbing skal umiddelbart reageres på i henhold til 

klubbens retningslinjer.

6) På reiser i klubbens regi skal alle ha like forutsetning for å være med på reisen samt oppleve de 

aktiviteter som inngår i reisen.

7) Trygghet: For at spesielt våre yngre medlemmer skal føle trygghet i klubben må det foreligge et 

tillitsforhold til trenere og til de personer som har roller i klubb

8) Samholdet i klubb skal prioriteres. Deretter kommer krets.


Tiltak:

1) Alle partier skal ha minst 2 sosiale arrangementer i løpet av en sesong. Oppmenn har dette 

ansvaret og styret skal bevilge midler.

2) Klubben skal ha minst ett felles arrangement per år.

3) Trenere skal oppsummere hver trening (spesielt på lavere aldersparti) «har noen hatt negativ 

opplevelse i løpet av treningen?» og dersom «Ja» skal treneren ha samtale med disse (og evt 

foreldre)

4) Trenere på Bryteskole og Knøtt skal minimum per måned (høst/ vår) ha vært i kontakt med 

utøvernes foreldre. Oppmenn kan her avlaste trenerne.

5) Det skal ikke være flere enn 1 reise per halvsemester der egenandel er høyere enn 1500 kr

6) Trenere skal ha opplæring og de skal fremstå som trygge rollemodeller. 

7) Ingen partier skal ledes av trenere uten opplæring

8) Det skal føres oppmøteprotokoll fra hver trening. 

9) Dersom trener fanger opp avvik i treningssituasjonen eller i barnas velbefinnende skal dette 

konfereres med sportslig leder som iverksetter tiltak i samråd med trener eller at sportslig leder 

løfter dette opp i styret.

10) Alle medlemmer er like og skal ha like muligheter til å utvikle seg i klubb. Det skal derfor ikke 

iverksettes aktiviteter eller innkjøp av utstyr som utfordrer barn/foreldres mulighet til å vøre med. 

Klubbtøy skal ikke fornyes innen langtidsplanen med mindre dette med hovedvekt blir sponset. 

11) Egenandel for innkjøp av klær skal ikke overstige 1000 kr per år

12) Klubben skal legge til rette for bytte/ salg av brukte klær


Rekruttering

Lambertseter Bryteklubb skal sørge for at klubben har en stabil vekst med en balanse mellom kjønn.

Netto tilvekst skal også sørge for at det ikke blir gap i alderssammensetningen.

Planens målsetning:

1) Klubben skal ha like mange jenteutøvere som gutter

2) Klubben skal ha netto tilvekst per år. I tillegg skal man ved sesong slutt se på spesifikke alderstrinn 

for å vurdere spissede rekrutteringsplaner

3) Jevn fordeling i antall aktive på lavere trinn. 

4) På høyere alderstrinn er det forventet frafall og tilvekst her er ikke like naturlig. Klubben skal likevel 

jobbe aktivt for å minimere frafallet

Potensial:

Brytelek: 40 aktive, 80 foreldre 1 tren/ uke pr gruppe

Knøtt-jenter 30 aktive, 60 foreldre 1-2 tren/ uke

Knøtt-gutter 30 aktive, 60 foreldre 1-2 tren/ uke

G/P12-15 40 aktive, 80 foreldre 2-3 tren/ uke

U/J/S 10 aktive, 20 foreldre 3-4 tren/ uke

Ressurstreninger 30 aktive 3 økter/ uke

Totalt 180 aktive, 

300 foreldre


Tiltak:

1) Regelmessige rekrutteringskampanjer. For eksempel 2 per år.

2) Synlighet i lokalmiljøet. Oppvisninger på Lambertseter senter har tidligere fungert

3) Øke synlighet i lokale medier. Sørge for at det regelmessig skrives om LBK i lokalavisen

4) Åpen dag/ Matte

5) Skolen inn på dagtid for å trene bryting

6) På høyere alderstrinn bør det etableres et parallelt løp der man kan trene mindre og ikke konkurere 


Økonomi:

Lambertseter Bryteklubb skal sørge for og vedlikeholde en sunn økonomi. Styret skal sørge for en drift som 

gir et moderate overskudd. Alle budsjetter som utarbeides av styret og vedtas av Årsmøtet skal gjenspeile 

klubbens målsetninger.


Planens målsetning:

1) Klubben skal drives med overskudd

2) Klubben skal ha en fordeling av inntekter som følger:

a. Sponsorinntekter og Statlige/ kommunale bidrag

b. Bidrag/ midler fra stiftelser mm.

c. Stevnearrangementer

d. Klubbavgifter (medlem/ trening)

e. Marginale påslag på utstyr til utøvere solgt gjennom klubb

3) Klubben skal ha opplæring i klubbens økonomisystem

4) Det skal avsettes midler til vedlikehold. 

Tiltak:

1) Styret skal regelmessig ha oversikt over klubbens økonomi og skal sørge for at driften ikke påfører 

negativt driftsresultat.

2) Det skal minimum være 2 personer som kan drifte klubbens økonomisystem.

3) Det skal årlig kurses i klubbens økonomisystem

4) Sponsorinntekter kanalisert gjennom Bryteklubben skal være målrettede med en maks fordeling til 

toppidrett på 1/3

5) Sportslig plan og budsjett revideres halvårlig av styret på bakgrunn av Terminliste og trenernes 

ønsker.


Aktivitet

Det er i dag relativt høy aktivitet i klubben og tyngdepunktet har historisk sett flyttet seg med årskull. 

Årsaken til det er ikke kjent, men en viktig faktor er aktiv rekruttering, profesjonelt treningstilbud og gode 

engasjerte foreldregrupper.


Klubben skal være et sted for både jenter og gutter og man skal derfor ha som målsetning å ha like mange 

utøvere fordelt på kjønn. Derav skal man også ha som målsetning at tilbudet skal være likt. Utvidet 

treningstilbud skal kunne tilbys til talenter som ønsker å satse.


Lambertseter Bryteklubb har gjennom de siste årene også utviklet talenter som er med i norgeseliten og 

som er tatt ut på Norges landslag.


Ved siden å være en breddeklubb så skal klubben også bære et ansvar 

overfor disse utøverne. Hvor mye midler som fordeles til disse må vurderes med en sunn forholdsmessighet 

og ikke mere enn ZZ % av årlig budsjett.


Klubben skal ikke delta i sponsorarbeid som går utelukkende til en 

eller flere utøvere men snarere med avtaler som gir både bredde og topputøvere profilering og inntekt.

Innenfor aktivitet definerer klubben også egne stevner.


Siden vi flyttet inn i ny hall 2018 har klubben jobbet 

målrettet for å ta ansvar for Norgesmesterskap, Kretsmesterskap, egne LBK stevner samt å etablere 

Fightnight. Klubben skal arrangere stavner fordi vi har et ansvar på linje med andre klubber, fordi våre 

utøvere synes det er stas å bryte hjemme og fordi det både bygger identitet, samhold og promoterer 

klubben. 

Planens målsetning:

1) Aktivitetsmålene skal henge sammen med rekrutteringsmålene. Disse må justeres årlig.

2) Klubben skal kontinuerlig sørge for å utdanne egne trenere.

3) Klubben skal arrangere lokale og nasjonale mesterskap

4) For å styrke forholdet mellom foreldre bør det vurderes aktiviteter som skjer på foreldrenes 

premisser

5) All aktivitet skal ha samme kvalitet.

Tiltak:

1) Klubbens treningskalender skal utarbeides i samarbeid mellom Sportslig Leder og trenere på 

bestilling fra styret og skal vedtas av styret. Treningskalenderen bør ikke endres mere enn 2 ganger 

per år.

2) Klubben skal minimum utdanne 2 nye trenere per år

3) Stevner arrangert av LBK:

a. Nasjonale mesterskap hvert 3. år

b. Fightnight hvert år

c. Klubbmesterskap hvert år

d. KM ihht rotasjonsplan i OABK

4) Klubben bør vurdere organisert aktivitet som er målrettet foreldre. Dette kan for eksempel være 

sirkeltreninger på lørdager eller organiserte styrkeøkter. 

Sportslige resultater

Hovedmålet skal primært være å ha gode, stabile og engasjerte trenere som motiverer utøvere til å 

etablere egne mål. Klubben må legge til rette for personlig utvikling og det må motiveres til deltakelse på 

stevner. 

Grunntanken er at resultater kommer som en direkte konsekvens av hvordan klubben klarer tiltrekke nye 

unge mennesker og det tilbudet vi har for å beholde og utvikle dem.

Gitt at klubben har en stabil rekruttering er det en målsetning at man i alle Landsmesterskap samt NM i alle 

aldersbestemte arrangementer henter minst 1 medalje i hvert stevne. Dette gjelder for både herrer og 

kvinner.

Planens målsetning:

LM Gutter 1 medalje/ år i perioden evt totalt 4 medaljer over planperioden

LM Jenter 1 medalje/ år i perioden evt totalt 4 medaljer over planperioden

G15 1 medalje/ år i perioden evt totalt 4 medaljer over planperioden

J15 1 medalje/ år i perioden evt totalt 4 medaljer over planperioden

Ungdom Gutter 1 medalje/ år i perioden evt totalt 4 medaljer over planperioden

Ungdom Jenter 1 medalje/ år i perioden evt totalt 4 medaljer over planperioden

Junior Gutter 1 medalje/ år i perioden evt totalt 4 medaljer over planperioden

Junior Jenter 1 medalje/ år i perioden evt totalt 4 medaljer over planperioden

Senior Menn / Kvinner 1 medalje/ år i perioden evt totalt 4 medaljer over planperioden

Nordisk 2 medaljer over planperioden


Antall medaljer skal kun være et mål på kvalitet i vår aktivitet. Mangler grunnlag (deltakelse) så er også det 

et målepunkt som den daglige driften må ta til etterretning.

Tiltak:

Ingen spesifikke tiltak annet enn:

1) Det foreligger medlemsmasse i alle alderstrinn og på begge kjønn (rekruttering)

2) Trenere og dens treninger har høy kvalitet

3) Det er et trygt miljø i klubben som motiverer for deltakelse på stevner (Ikke tvang eller masing)

4) Klubben har økonomi til å stille med utøvere på alle Nasjonale mesterskap


Profesjonell drift

Klubben skal videreutvikle den profesjonelle driften som man over flere år har bygget opp i Lambertseter 

Bryteklubb. Dagens drift er fortsatt svært avhengig av enkeltpersoner som gjør en fantastisk jobb. Klubben 

må derfor i høyere grad etablere en drift som er fundamentert i godt beskrevet og innarbeidet metodikk og 

systemer. I tillegg må belastning fordeles i flere nivåer knyttet til klubbledelse, aktivitet, sosialt og teknisk 

drift.

Klubben skal være robust. Her bør en se på virkemidler som større samhandling mellom foreldre og 

mellom foreldre og styret, samt knytte sterkere bånd med krets og forbund. Vi må også styrke samhold 

mellom klubbene slik at gode ideer deles og at man hjelper hverandre om det trengs.

Klubbledelse gjennom styret skal regelmessig holde møter for å drøfte, vedta og iverksette tiltak i tråd med 

Årsmøtets vedtatte Organisasjonsplan, behandle løpende saker som angår drift, drive i henhold til vedtatte 

budsjetter samt sørge for at klubben utvikles som et godt sted å være.


For å kunne nå klubbens målsetninger må arbeid fordeles. Foruten de valgte personer og engasjerte trenere så må klubben ha på 

plass oppmenn for alle partier. Oppmenn skal fungere som kobling mellom klubb og foreldregruppen. 

Oppmannsrollen skal ha en rollebeskrivelse og man skal ha en plan for hvilke aktiviteter som gjelder frem i 

tid og hvilken informasjon og hvordan skal nå ut til foreldre.


Informasjonsdeling er viktig og det flere plattformer som Hjemmeside, Instagram, Facebook, Messenger, 

Spond i tillegg til SMS og e-post. Klubben skal være tydelig i hvilke plattformer som benyttes til ulik informasjon.


I tillegg bør klubben ha regelmessige møter med foreldre for å etablere to-veis 

kommunikasjon og for å styrke samhold i klubb. Å vite hvem man skal spørre er i seg selv en trygghet.

I en hektisk hverdag kan beslutninger måtte tas uten fysisk oppmøte. Dette har fungert svært godt under C19 pandemien, men gir samtidig utfordringer med å holde kontroll på hva som besluttes. Styret må derfor 

bli enige om hva som er tilrådelig å kunne besluttes utenfor planlagte møter og hvordan man skal føre 

protokoll for disse beslutningene.


Planens målsetning:

1) Profesjonell drift uavhengig av hvem som innehar roller

2) Kontinuitet

3) Videreutvikling av klubbdrift

Tiltak:

1) Alle rollebeskrivelser skal oppdateres og reflektere organiseringen og driften som klubben har. 

Rollebeskrivelsene skal legges ut på klubbens hjemmeside samt kontaktinformasjon til de som 

innehar rollene. Oppmannsrollen må gjennomgås først og distribueres til oppmenn.

2) For å sikre kontinuitet må flere beherske klubbens økonomisystem. Det foreslås at det kurses 

internt i styret som første tiltak. Deretter bør 1-2 personer kurses årlig i det økonomisystemet som 

klubben benytter.

3) Styret skal føre protokoll i alle styremøter og beslutninger som er tatt imellom styremøter skal tas 

inn i følgende møteprotokoll. Styret kan også vurdere å dele saksliste på hjemmeside for å øke 

engasjement i klubb