Aldersklasser på treninger

Aldersbestemte klasser gjelder fra det året du fyller 11 år. LBK har egne partier for de aldersbestemte

klassene hvor også nybeggynnere passer inn.


Brytelek

Her leker barn fra 4år-skolestart

Bryteskole

Her trener gutter fra skolestart til 10 år


Aldersbestemte klasser:


Jentepartiet

Her trener jenter fra skolestart til 14 år


 Mellompartiet

Her trener gutter det året de fyller 10-12 år. 


Storepartiet

Her trener du det året du fyller 13 år.


Senior

Her trener du det året du fyller 20 år.


INFORMATION FOR BYTTE MELLOM ULIKE PARTIER I LBK.

BAKGRUNN:

LBK er en breddeklubb hvor alle som ønsker å bryte skal få mulighet til dette. Samtidig ønsker klubben å satse på å bli god å legge til rette for individuell utvikling for alle uansett ferdighet og alder.  

Med god menes her:

• Gode til å utvikle ferdigheter hos den enkelte bryteren.

• Ha et system hvor vi ivaretar de som ønsker å trene mye, gjennom ekstratilbud. Ekstratilbud kan være hospitering /bytte på/til et annet parti.

KJØREREGLER:

For å få til disse målsetningene må klubben ha noen kjøreregler som brytere, foreldre, trenere og ledere må forholde seg til:

1. Enhver bryter tilhører i utgangspunktet et parti i sitt årskull. (Noen historiske unntak finnes).

2. Brytere fra 6 til 10 år tilhører knøtt/bryteskole. (jentebrytere 6 til 14 år tilhører jentepartiet)

3. Brytere fra 10-12 år tilhører mellompartiet.

4.Brytere fra 13-20 år tilhører store partiet (jentebrytere 14 til 20 år tilhører store partiet)

5. Skillet mellom barne‐ og ungdoms bryting går det året man blir Gutt/Pike/15 (13år).

6. Ingen trenere/ledere har eierskap til noen brytere. Når klubbens trenere og sportslige ledelse (sportslig utvalg) finner det riktig ut i fra sportslige, sosiale eller andre grunner, kan klubben i samråd med bryter (og foreldre dersom utøveren er under 16år) flytte en utøver fast opp til et parti i et alderstrinn over.

7. LBK skal i tillegg til sikre trygge omgivelser tenke enkeltindivid. Med dette menes at klubben har et uttalt mål om å hjelpe flest mulig brytere til å oppleve idrettsglede og mestring. For å nå dette målet må trenerne hele tiden være mer opptatt av å gi utøverne et totaltilbud som er best for den enkelte bryteren.

8.I henhold til LBKs sine treneres arbeidsrutiner skal det foregå kommunikasjon mellom trenerne i de ulike aldersgruppene. Dette både for at man skal kjenne hverandres brytere og der igjennom bedre kunne vurdere behovet for hospiteringer/bytte av parti.

9.Før en permanent flytting skal skje bør/skal utøvere hospitere i nivå over i minimum 1 mnd en gang per uke og hvor trenere i begge partier i felleskap gir en endelig innstilling til SU. Hospitering og flytting skjer i samråd med foreldre og utøver og koordineres av SU.

 Levert av IdrettenOnline